«Իսկանդեր» համակարգեր արցախյան պատերազմում չեն կիրառվել, համակարգի ամբողջ պահուստը գտնվում է ՀՀ ՊՆ զինանոցում. ՌԴ ՊՆ

MOSCOW, RUSSIA – JUNE 28, 2018: A view of the Russian Defense Ministry building designed by architects Lev Rudnev and Vladimir Munz in Frunzenskaya Embankment. Alexander Shcherbak/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ íà Ôðóíçåíñêîé íàáåðåæíîé (1938-1951 ãã. ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðîâ Ëüâà Ðóäíåâà è Âëàäèìèðà Ìóíöà). Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ

Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության ընթացքում «Իսկանդեր» հրթիռային համակարգեր չեն կիրառվել: Այդ մասին «ТАСС»-ի փոխանցմամբ, հայտարարել է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը:

«Մեր ձեռքի տակ եղած օբյեկտիվ և արժանահավատ տեղեկությունների, ինչպես նաև օբյեկտիվ վերահսկողության համակարգի տվյալների համաձայն, «Իսկանդեր» հրթիռային համակարգի ոչ մի տեսակ չի կիրառվել», -հայտարարել են ՌԴ ՊՆ-ից:

Նաև ընդգծել են, որ «Իսկանդեր» հրթիռային համակարգի պահուստային հրթիռները գտնվում են ՀՀ ՊՆ զինանոցում:

ՌԴ ՊՆ-ից տարակուսանք են հայտնել ՀՀ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնց համաձայն «Իսկանդերի» հրթիռները չեն պայթել ամբողջությամբ:

«Դատելով ամենից, Հայաստանի վարչապետին մոլորության մեջ են գցել, ինչի հետևանքով նա ոչ ճշգրիտ տեղեկություն է հայտնել», -նշել են ՌԴ ՊՆ-ից: